Collonil Reiniger čistící sprej

 

Velmi účinný čistící sprej, který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z usní a textilu. Vhodný na všechny druhy usní. Odstraňuje také zbytky starých nánosů krémů. Po použití spreje useň ošetřete vhodným prostředkem.

Skladem
Kód: 620
Značka: Collonil
210 Kč
Kategorie: Doplňky

Návod na použití Reiniger

Skvrny přestříkáme a ihned vytřeme lněným hadříkem ( popř. postup opakujeme).Po zaschnutí useň ošetříme příslušným ošetřujícím přípravkem Collonil.

Povinné informace Reiniger

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

Narízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacování obsahu:
alifatické uhlovodíky
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane