Collonil Soft Cleaner Classic čistící sprej

Suchá čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru. Vhodná na obuv, oděvy, galanterii a oděvy.

 

Skladem
Kód: 623
Značka: Collonil
210 Kč
Kategorie: Doplňky

Nanášejte vždy na suchý povrch!
Po protřepání naneste pěnu na kartáček na textil, čistý hadřík nebo houbičku a povrch s ním krouživými pohyby vyčistěte. Po zaschnutí useň, zdrsněte krepovým kartáčem a ošetřete vhodným přípravkem na velurovou a semišovou obuv.

 

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: alifatické uhlovodíky 15-30%, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5%.